• | Yttrande | Socialdepartementet
  En ny hälso- och sjukvårdslag

  […] särskilt boende och i dagverk samhet. Lagrådet anser att det skulle ha varit en fördel om begreppet he m- sjukvård hade kunna t ges en bestämd innebörd i den nya hälso - och sjukvårdslagen men konstaterar att det saknas beredningsunderlag för att nu lägga fast en definition i lagen. För […]

  Senast ändrad den 20 september, 2016
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

  […] öringslagen 29 a och 32 §§ Paragraferna innehåller föreskrifter om när en marknadsstörnings - avgift ska påföras (29 a §) och hur avgiftens storlek ska bestämmas (32 §). Enligt den nu gällande regleringen ska ingen avgift krävas ut i ringa fall. I remissförslaget har den begränsningen tagits bort. Av förfat […]

  Senast ändrad den 12 april, 2016
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

  […] ett kassaregister 2 som har certifierats i Sverige. Det förutsätter att näringsidkaren an- vänder ett kassaregister som har varit föremål för en motsvarande prövning enligt bestämmelserna i ett annat land inom E ES och att den prövningen garanterar att registret uppfyller likvärdiga krav. Det är alltså n äringsidkaren som ska […]

  Senast ändrad den 8 april, 2016
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

  […] i- piella delar invändningsfritt. Regeringen föreslår emellertid också en reglering med en samlad prövning som ska kunna medföra att såväl skattetillägg som påföljd för skattebrott bestäms som sanktioner för samma felaktighet eller passivitet. När brottsmisstanke och förutsät t- ningar för åtal finns ska skattetillägg och skattebrott prövas i ett sammanhang […]

  Senast ändrad den 1 juni, 2015
 • | Yttrande | Kulturdepartementet
  Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

  […] formuleras exempelvis enligt följande. Om ett enskilt organ som står under den statliga arkivmyndighetens tillsyn inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt andra bestämmelser som gäller för förvaringen av de allmänna han d- linga rna kan arkivmyndigheten besluta om att handlingarna ska öve r- tas. 15 § Paragrafen […]

  Senast ändrad den 17 april, 2015
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  God vård och omsorg m.m.

  […] vilja och att i de fall som sådana åtgärder vidtas i dag så saknar de stöd i lag och kan vara straffbara om inte brottsbalkens bestämmelser om ansv arsfrihet är tillämpliga. Beskrivningen synes i första hand grunda sig på en bedömning att det krav på lagstöd som gäller för bl.a. […]

  Senast ändrad den 18 december, 2012
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Leveransplikt för elektroniskt material

  […] och en- skilda. Dessutom finns redan i dag en liknande regl ering i arkivlag- stiftningen. För myndigheter under regeringen finns ingen anledn ing att ha bestämmelserna i lag. Vad gäller riksdagens myndigh eter framstår det som ganska oklart vilken betydelse en leveransp likt kan ha för dessas del. Ingen av […]

  Senast ändrad den 27 september, 2011
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Vissa tekniska mervärdesskattefrågor

  […] ”inte rn gemenskaps- transitering” och att satsen formuleras enligt följ ande: – förflyttas här i landet under ett förfarande för intern gemenskaps- transitering enligt gemenskapens tullbestämmelser, om varorna hän- fördes till samma förfarande genom en deklaration n är de fördes in i landet samt försändelsen eller transporten av dem a […]

  Senast ändrad den 22 oktober, 2010
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Alkolås vid rattfylleri

  […] bli ett slags körkortsingripande. 2 Ett i lagförslaget flitigt förekommande uttryck är ”i stället för”. Det används främst för att poängtera att regleringen i en bestämmelse är avsedd att ersätta en annan reglering i lagen. Denn a upplysning kan i vissa fall tjäna som ett förtydligande av en best ämmelses […]

  Senast ändrad den 20 september, 2010
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Prissättningsbesked vid internationella transaktioner

  […] följd av defini tio - nen i den föreslagna 6 § anses tillämplig på en sådan överens - kommelse. Enligt Lagrådets mening bör den aktuella bestämmelsen med hänsyn till dess speciella karaktär ges en m indre framträdande placering i den nya lagen. Förslagsvis kan den med beaktande av dess nära […]

  Senast ändrad den 11 juni, 2009
 • | Yttrande | Arbetsmarknadsdepartementet
  En förenklad semesterlag

  […] vissa arbetstagare med radiologiskt arbete utgör s.k. följdändringar till ändringarna i semesterlagen. Förslaget till lag om ändring i semesterlagen 5 § I paragrafen finns en bestämmelse om förläggning av semes ter ledig - het vid kortare anställningar. Bestämmelsen, i vilken det klargörs att en arbetstagare har rätt till semesterledighet oavsett […]

  Senast ändrad den 9 juni, 2009
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

  […] punktsats utgör ett eget stycke. Genom att byta ut punkten före först apunkt - satsen mot ett kolon kommer det tydligare att framgå att paragrafen består av endast två stycken. Förutsättningen i punkten 2 som ska vara uppfylld för att ett arbete ska räkna s som hushållsarbete är inte att […]

  Senast ändrad den 18 mars, 2009
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Förhandsprövning av nättariffer

  […] ge en rimlig avkastning på kapital. Intäktsramen ska fastställas i förväg för viss period (tillsynsperiod) men kunna omprövas under tillsynsperioden och efter tillsynsperiodens utgång. Gällande bestämmelser om nättariffer behå lls i huvudsak oförändrade. Förslaget rör frågor som regleras i artikel 23.2 a i Europaparlamentets och rådet s direktiv 2003/54/EG av […]

  Senast ändrad den 27 januari, 2009
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Offentlighets- och sekretesslag

  […] avses skola få gör det onekligen lättare för en läsare att orientera sig i lagen o ch att finna den eller de för honom aktuella bestämmelserna. De förenklingar och omarbetningar av best ämme lser som skett kan tänkas komma att underlätta även för de rättstillämpande or ga nen och därvid […]

  Senast ändrad den 21 januari, 2009
 • | Yttrande | Finansutskottet
  Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

  […] politiska utgångspunkter, av att valresultatet 3 så snart som möjligt får genomslag i den förda politiken. Sådana strävanden får emellertid inte leda till att grundläggande bestämmel- ser om beredningen av lagstiftningsärenden sätts åsido. Vilka krav som skall ställas på beredningen i ett konkret lagstiftnings- ärende beror bl.a. på lagstiftningens vikt, […]

  Senast ändrad den 2 november, 2006
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Kvalificerad skyddsidentitet

  […] av ”kvalificerad skyddsidentitet” och borde i enlighet härmed lämpligen formuleras på följande sätt: 2 ”Med kvalificerad skyddsidentitet förstås i denna lag en skyddsidenti- tet som består av andra personuppgifter än de verkliga och som har förts in i statliga register eller i andra av statliga myndigheter utfärda- de handlingar.” 2 […]

  Senast ändrad den 13 mars, 2006
 • | Yttrande | Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
  Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan

  […] som skäligt med hänsyn till vad som i ärendet framkommit om verksamhetens art och omfattning (jfr departement- chefens uttalande i prop. 1955:160 s. 102 när bestämmelser om skönstaxering för inkomstskatteändamål infördes). Paragrafens för- sta stycke bör således utformas enligt följande: 4 Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad […]

  Senast ändrad den 8 februari, 2006
 • | Yttrande | Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
  Allmänna vattentjänster

  […] för viss befintlig eller blivande bebyggelse tillgodoses genom en allmän va- anläggning. I 7 § stadgas vidare att en allmän va-anläggnings verk- samhetsområde skall vara bestämt samt att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får meddela föreskrifter om verksamhetsområdets bestämmande. I sistnämnda avseende torde avses ett beslut som redovisar hur […]

  Senast ändrad den 13 januari, 2006
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ändrade bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen

  1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen Enligt en lagrådsremiss den 25 augusti 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om […]

  Senast ändrad den 1 september, 2005
 • | Yttrande | Kulturdepartementet
  Vidaresändningsplikt i kabelnät

  […] remitterade lagförslaget innebär att reglerna om vilka typer av TV-sändningar som det är fråga om i stort sett lämnas oförändrade. Däremot görs vissa ändringar i bestämmelsen om vilka slags kabel- nät som avses. Ändringarna är föranledda av artikel 31 i USO- direktivet. Det föreslås också att 8 kap. 1 § […]

  Senast ändrad den 8 mars, 2005
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ett reformerat underhållsstöd

  […] mening är lagen i stället utformad på ett sätt som måste vålla avsevärda tillämpningsproblem. Lagen är i sin helhet svåröverskådlig, och många av de enskilda bestämmel- serna är komplicerade och svårlästa. 2 De ändringar som nu föreslås är av begränsad omfattning. De inne- bär emellertid att lagen på flera punkter […]

  Senast ändrad den 28 februari, 2005
 • | Yttrande | Socialutskottet
  Nytt ändamål för PKU-biobanken

  […] där innebörden av det framlagda förslaget närmare ana- lyseras. Lagförslagets utformning Förslaget innebär lagtekniskt en ändring av ändamålsbestämmelsen i 5 kap. 2 § biobankslagen. Ändringen består i att ett nytt andra stycke tillfogas i paragrafen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 10 januari 2005. Giltigheten av ändringslagen begränsas till och […]

  Senast ändrad den 7 januari, 2005
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden

  […] föranleder följande yttrande av Lagrådet: 2 Förslaget till lag om ändring i lagen om stämpelskatt vid inskriv-ningsmyndiheter 26 § Enligt gällande rätt (se avsnitt 4.3.1) bestäms ingen stämpelskatt förrän köpeskillingen är slutligt fastställd mellan parterna. Köpet kan dock vara bindande med en preliminär köpeskilling, så att köparen beviljas lagfart. Härigenom […]

  Senast ändrad den 6 december, 2004
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

  […] § första stycket aktiebolagslagen). Skulle den tidigare utsedde likvidatorn inte finnas tillgänglig, kan rätten utse ny likvidator (se NJA II 1946 s. 118 f.). Denna bestämmelse ansågs i förarbetena till 1944 års ak- tiebolagslag analogiskt tillämplig på juridiska personer upplösta ge- nom fattigkonkurs, vare sig likvidation föregått konkursen eller inte […]

  Senast ändrad den 28 oktober, 2004
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Ändringar i minerallagen

  […] bör något undantag vid särskilda skäl inte föreskrivas. Mot bakgrund av det anförda förordar Lagrådet att den i 2 kap. 10 § andra meningen föreslagna bestämmelsen om villkor i undersök- ningstillstånd om ställande av säkerhet får utgå och att i stället 3 kap. 5 § första stycket andra meningen ges […]

  Senast ändrad den 6 september, 2004
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Järnvägslag

  […] Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Jan Stålhandske och hovrättsassessorn Anna Förander. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: I lagrådsremissen föreslås att de grundläggande bestämmelserna om järnvägar tas in i en ny järnvägslag. Lagen innehåller bestämmelser om järnvägsanlägg- ningar m.m. (med lagens term ”järnvägsinfrastruktur”) och järnvägsfordon samt om utförande […]

  Senast ändrad den 5 mars, 2004
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ny smittskyddslag

  […] smittskyddslag. De förändringar som görs i förhållande till gällande lag kan allmänt sett inte anses vara av genomgripande slag. I åt- skilliga hänseenden ansluter lagförslagets bestämmelser nära till nu- varande ordning. Föreslagna nyheter och kompletteringar är dock sammantaget sådana att det bör vara mest fördelaktigt att tillskapa en ny lag. […]

  Senast ändrad den 5 juni, 2003
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Avdrag för kapitalförluster

  […] 2001/02:1 s. 196). I en skrivelse som beslutades och överlämnades till riksdagen den 6 december 2001 (skr. 2001/02:77) aviserade regeringen förslag 2 om ändringar i bestämmelserna om avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag. Enligt skrivelsen skulle de kommande reglerna tillämpas på avyttringar […]

  Senast ändrad den 26 mars, 2002
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Kommunalt domstolstrots

  […] åtgärder mot s.k. domstolstrots. Lagrådet riktade i ett yttrande den 16 december 1999 (intaget i prop. 1999/2000:79 s. 153) skarp kritik mot förslaget till de bestämmelser om möjligheter att vitesförelägga kommuner och landsting som nu föreslås upphävda. Kritiken grundade sig främst på att förslagen var otillräckligt analyserade från juridisk synpunkt. […]

  Senast ändrad den 25 februari, 2002
 • | Yttrande | Infrastrukturdepartementet
  Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

  […] departementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag (2023:000) om undantag från lokaliseringsprincipen för utbygg nad av kommunala bredbandsnät, 2. lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 2 Förslage n har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Felisa Krzyzanski . Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

  Senast ändrad den 3 juni, 2022
 • | Yttrande | Infrastrukturdepartementet
  Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

  […] la om fordonets ägare , och då avse någon annan än kommunen eller stat en . Det bör vidare övervägas om det inte i den bestämmelse som i remissen har placerats i första stycket finns skäl att ange vad som gäller i fall där någon försäljningsskyldighet inte fö religger. Möjligen […]

  Senast ändrad den 6 april, 2022
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

  LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 2-03 -14 Närvarande: F.d. j ustitieråde n Martin Borgeke och Mari Andersson samt justitierådet Petter Asp Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 2022 har regeringen (Närings departementet) […]

  Senast ändrad den 14 mars, 2022
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  […] och en webbplats där det bedrivs detaljhandel. Det bör klargöras i författningskommentaren att e n webbplats innefattar alla digitala försäljningsmiljöer. 11 § Paragrafen innehåller förbuds bestämmelser om marknadsföring i tv - sändningar, beställ -tv, ljudradiosändningar och på videodelnings - plattformar. Tanken är att b estämmelse rna även ska tillämpas på […]

  Senast ändrad den 11 mars, 2022
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

  […] återreseförbuden ska bli längre och att domstolen vid på följdsbestämningen inte längre ska beakta det me n som utlänningen förorsakas genom utvisningen. Däremot ska vid bestämmandet av återreseförbudets längd beakta s bl.a. utlänningens anknytning till Sverige och andra särskilda omständigheter hänförliga till ut länningen. På ett övergripande plan finns det […]

  Senast ändrad den 9 mars, 2022
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Tryggare bostadsrätt

  […] Gruvhagen . 2 Förslage n föranleder följande yttrande. Förslaget till l ag om ändring i bostadsrättslagen 3 kap. 3 och 3 a §§ Paragraferna innehåller bestämmelser om intygsgivare. I 3 § anges vad som gäller beträffande bostadsrättsföreningens val av intygsgivare och i 3 a § vad som gäller i fråga […]

  Senast ändrad den 28 februari, 2022
 • | Yttrande | Infrastrukturdepartementet
  Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

  […] framgår att fjärrkylekunderna, genom den information som lagen föreskriver, ”ska uppmuntras att bli aktiva och påverka sin energianvändning”. Lagrådet konstaterar att meningen inte innehåller någon bestäm - melse. Syftet med lagen framstår redan utan denna information som närmast uppenbart, låt vara att motivet snarare bör beskrivas som att energianvändningen sk […]

  Senast ändrad den 28 januari, 2022
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

  […] föranleder följande yttrande. 2 Förslaget till l ag om ändring i utlänningslagen 5 kap. 5 § I ett nytt andra stycke i paragrafen föreslås en bestämmelse om att permanent uppehållstillstånd ska få beviljas en utlänning som under minst två år har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för närings - verksamhet, om […]

  Senast ändrad den 26 januari, 2022
 • | Yttrande | Infrastrukturdepartementet
  Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

  […] Svedberg . Förslage n föranleder följande yttrande. 2 Förslaget till lag om ändring i lagen om trängselskatt 3 c –3 e §§ Under rubriken ”Inledande bestämmelser” föreslås att tre paragrafer ska införas som i olika avseenden reglerar tillämpningen av ett antal uppräknade paragrafe r i lagen när en EETS -betalningsförmedlare […]

  Senast ändrad den 20 januari, 2022
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Modernare regler för användningen av tvångsmedel

  […] regeringen (Justitie departementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i rättegångsbalken, 2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 3. lag om ändring i p olislagen (1984:387), 4. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, 2 5. […]

  Senast ändrad den 12 januari, 2022
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En ny konsumentköplag

  […] tänkas vara tillämplig i vissa hänseenden men inte i andra. Vad som gäller får avgöras i rätts - tillämpning en under hänsynstagande till dels vilken bestämmelse i lagen det handlar om och ändamålet med de nna , dels det tungt vägande intresset av en effektivt fungerande exekutiv o rdning. 1 […]

  Senast ändrad den 2 december, 2021
 • | Yttrande | Infrastrukturdepartementet
  Fjärde järnvägspaketet

  […] förmodas att den komplicerade materian därigenom blivit något mer greppbar för den enskilde tillämparen. Förslaget till järnvägsmarknadslag Lagens tillämpningsområde I lagrådsremissen föreslås inte någon positiv bestämmelse om järnvägsmarknadslagens tillämpningsområde. Förslaget avviker i detta avseende från såväl det remitterade förslaget till ny jär nvägsmarknadslag, som de andra nya lagar på järnvägsområdet […]

  Senast ändrad den 19 november, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En ny riksbankslag

  […] (2011:203), 14. lag om ändring i lagen (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel, 15. lag om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC -derivat, centrala motparter och transaktionsregister, 16. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och […]

  Senast ändrad den 18 juni, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

  […] anges att ord och uttryck i lagen har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen. Av 3 § framgår vidare vad som avses med arbetsinkomster. Bestämmelsen är omfattande och innehåller ett stort antal hänvisningar till socialförsäkringsbalkens bestämmelser. Den ger intryck av att de t är fråga om en ny reglering […]

  Senast ändrad den 27 april, 2021
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  […] väl genomarbetade. Några förslag föranleder dock betydande t illämpningsproblem, och på någon punkt kan invändningar resas mot lagstiftningsmetoden. Det gäller främst författningskommentaren till den nya bestämmelsen i 6 kap. 2 b § föräldrabalken, där man med viss rätt kan tala om ”lagstiftning genom motiv”. Försl aget till lag om ändring […]

  Senast ändrad den 25 februari, 2021
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Organdonation

  […] den 24 september 2020 har regeringen (Social departementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död, 2. lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m., 3. lag om ändring i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). Förslage […]

  Senast ändrad den 8 oktober, 2020
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

  […] krav, nämligen undantag från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomskattelagen. Regleringen blir tydligare om även det sistnämnda kravet framgår direkt av första stycket 2. Bestämmelsen i det föreslagna tredje stycket bör omformuleras så att det klart framgår att avsikten med bestämmelsen är att reglera ytterligare ett krav för rätt […]

  Senast ändrad den 6 juni, 2020
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

  […] en omfattande kriminalisering när det gäller terrorism. Olika former av deltagande i eller stöd till terrori stbrottslighet som sker i organiserad form kan omfattas av bestämmelserna i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och den lag som […]

  Senast ändrad den 14 januari, 2020
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

  […] aggressiv skatteplanering. Vidare föreslås en rapporteringsavgift om föreskrivna uppgifter inte lämnas i rätt tid. Förslaget till lag om rapporteringspliktiga arrangemang 21 § I paragrafen finns bestämmelser om att arrangemang är rapporteringspliktiga under vissa angivna förutsättningar som tar sikte på att avdrag begärs i fler än en stat (1) , att […]

  Senast ändrad den 21 april, 2020
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En utvecklad översiktsplanering

  […] när ärendet påbörjas. 3 5 kap. 7 a § Med anledning av Lagrådets förslag beträffande 3 kap. 25 § bör andra stycket få följande lydelse. Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är en dast tillämpliga om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell enligt 3 kap. 25 […]

  Senast ändrad den 7 november, 2019
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

  […] Förslage n har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Eva Marie Hellstrand. Förslage n föranleder följande yttrande. 2 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken Förslaget består av två delar. Den ena delen avser barnpornografibrottet (16 kap. 10 a §) och innebär dels ett utökat straffansvar avseende skildring av barn i […]

  Senast ändrad den 25 oktober, 2019
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En ny reglering för tjänstepensionsföretag

  […] för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, 29. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud, 30. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, 31. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 3 Förslage n har inför Lagrådet […]

  Senast ändrad den 20 juni, 2019
 • | Yttrande | Arbetsmarknadsdepartementet
  Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

  […] Hanna Svensson. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet : 2 Lagförslag 1 4 och 4 a §§ I nuvarande 33 § andra stycket finns en bestämmelse om att arbetsgivaren på visst sätt ska underrätta arbetstagaren om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska lämna sin anställning i samband med beslut om rätt […]

  Senast ändrad den 15 mars, 2019
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

  […] förordnas någon offentlig försvarare vid sidan av den ne. Offentlig försvarare ska dock förordnas om det finns synnerliga skäl. 33 kap. 6 a § Enligt bestämmelsen ska handlingar i ytterligare en kategori brott mål kunna delges geno m förenklad delgivning, mål om undanröjande av skyddstillsyn. Bestämmelsen utg ör en utvidgning […]

  Senast ändrad den 21 februari, 2019
 • Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

  […] förslaget ska i 11 kap., som har rubriken Fa kturering, föras in tre nya paragrafer, 5 a – 5 c §§, med underrubriken Tillämpningsområdet för bestämmelserna om faktureri ng. Lagrådet noterar att kapitlet, utöver paragraferna 1-11 som reglerar utfärdandet av fakturor och innehållet i dessa, eft er underrubriken Särskilda regler […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Ett enhetligt patentskydd i EU

  […] föredragits av rättssakkunnige Claes Almberg . Förslage t föranleder följande yttrande av Lagrådet : 2 5 a § Den systematiska utgångspunkten för lagförslaget är att bestämme l- serna i patentlagen ska gälla för europeiska patent med enhetlig ve r- kan i den mån bestämmelserna är relevanta och det inte har […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Prioritering av elanvändare vid elbrist

  […] produktionen av el enligt första stycket och för att begränsa eller avbryta överföring av el till elanvändare enl igt andra stycket. Vidare föreslås att två bestämmelser i paragrafens andra stycke ska utgå. Den ena bestämmelsen slår fast en rättvisepri ncip och den andra vikten av att koncessionshavares åtaganden be träffande […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

  […] föreslagna åtgärderna ska få användas när det kan antas att ett förbud mot fortsatt färd inte kommer att följas, och de ska i normalfallet kunna bestå i högst 24 timmar men i vissa fall under längre tid. I lagrådsremissen har anförts att poliser som arbetar med tung trafik har framfört […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

  […] till 1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 2. lag om ändring i socialförs äkringsbalken , 3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 4. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 5. lag om ändring i lagen […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Prövning av nätkoncession

  […] 2 får emellertid regeringen bemyndiga nätmyndigheten att pröva frågor om nätkoncession som inte avser en utlandsförbindel se. I elförordningen (1994:1250) 2 och 3 §§ finns bestä mmelser som innebär att det med vissa undantag ankommer på nätm yndigheten att pröva frågor om nätkoncession. Regleringen innebär att frågor om nätkoncession i […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Elsäkerhet

  […] Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Lundberg. Förslage n föranleder följande yttrande av Lagrådet : Förslaget till lag om elsäkerhetslag 1 § I lagförslaget finns åtskilliga bestämmelser som gäller per sonskada och/eller sakskada. Olika uttryck för detta förekommer i lagtexten. En enhetlig benämning bör väljas. 2 Lagrådet föreslår att första stycket […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Genomförande av återvändandedirektivet

  […] Alexandra Wilton Wahren. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet : Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen 1 kap. 15 § första stycket 3 I bestämmelsen anges som en av de omständigheter so m får beaktas vid bedömningen av om det finns risk för at t en utlänning 2 avviker, […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

  […] omformuleras. Lagrådet föreslår följande lydelse. Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att kunna bedöma om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller ett företag och dess fasta driftställe 1. avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter , 5 2. medför att inkomst ska undantas från beskattning eller […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

  […] hör till fastigheterna är enskilt vatten, medan vattnet utanför är allmänt och inte ägs av någon enskild. Gränsen mellan allmänt och enskilt vatten är direkt bestämd i lagen. Gränsdragningen är viktig, inte minst för havsfisket men också för den som t.ex. vill få godkännande för ett vindkraftverk. Enligt lagen finns […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • En ny kommunallag

  […] om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd , 3. lag om ändring i föräldrabalken , 4. lag om ändring i lagen (1965:269 ) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt m.m. , 5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar , 6. lag om […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Snabbare betalningar

  […] i räntelagen 1 § Genom den valda metoden för genomförande av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransakti oner förs i räntelagen in några bestämmelser som avser annat än ränta. De nya bestämmelserna gäller främst villkor om förfallotid för fordringar vid sådana transaktioner mellan näringsidkare eller mel lan näringsidkare […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

  […] förarbehörigheten A1 inte längre fordonsslag med hä nvisning till begreppet lätt motorcykel i lagen om vägtrafikdefin itioner, utan i stället direkt genom i körkortslagen intagna bestäm ningar grundade på tredje körkortsdirektivet. Vid föredragningen av lagrådsremissen har upplysts att begreppet lätt motorcykel, förutom i körkortslagen, används i 4 kap. 15 § […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

  […] förslagen till ändring i tan d- vårdslagen; i den delen ger remissen inte tillräckligt underlag för att Lagrådet ska kunna fullgöra granskningsuppgiften enligt den nämnda bestämmels en. Under föredragningen har bristen avhjälpts endast delvis. Med reservation för det anförda har Lagrådet ingen erinran mot r e- missens lagförslag. Lagrådet noterar […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Skärpt straff för mord

  […] (remissen avsnitt 6.1 och 6.2) . Denna uppfattning synes grundas på antagandet att, om sådana förhålla n- den som hittills beaktats i skärpande riktning vid fastställande av ett tidsbestämt straf f i stället leder till livstidsstraff, detta tillsammans med de fall där fängelse på livstid enligt nuvarande praxis döms ut […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Förstärkta kapitaltäckningsregler

  […] p- bart och tek niskt utformat direktiv genom att ange grundläggande principer i en ramlag medan det överlämnats åt regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att besluta om övriga b e- stämmelser. Denna lagstiftningsteknik har lett fram till mycket vi d- sträckta bemyndiganden, som får anses ligga på gränsen […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Genomförande av krishanteringsdirektivet

  […] nedskrivningsbara sk ulder” respektive ”Ytterligare fö r- beredande åtgärde r”. 3–5 §§ I paragraferna används uttryckssättet ”Beslut enligt/om .. fattas av”. Läst efter bokstaven tar bestämmelserna bara sikte på situationer där resolutionsmyndigheten eller Finansinspektionen beslutar att i n- gripa med stöd av lagen men lämnar öppet vem som fattar beslut […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

  Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  […] behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 3 3 § och 5 § innehåller vissa förutsättningar för att kommunen ska vara betalning sansvarig. Dessa bestämmelser kan lämpligen skrivas ihop, enligt följande. 3 § Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har 1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd

  […] i en entreprenad, vilka visar sig först efter entreprenadens godkännande (och omfattas av byggfelsförsäkringen), vid entrepr enörens insolvens i allmänhet medför en större påfrestning på beställarens ekonomi än fel som v i- sar sig vid slutbesiktningen (och omfattas av färdigställandeskyddet) . I det första fallet har beställaren nämligen normalt betalat […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Ändrade mediegrundlagar

  […] motsvarande sätt yttrandefriheten i de medier som omfattas av den grundlagen. I lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundl a- gens områden (tillämpningslagen) finns bestämmelser som utvidgar rättigheterna till f örmån för utlänningar. I remissen föreslår regeringen att denna reglering ändras så att rättigheterna enligt grundlagarna ska gälla för […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Miljöbedömningar

  […] om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 12. lag om ändring i ellagen (1997:857), 13. lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 14. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403), 15. lag om ändring i plan - och bygglagen (2010:900). Förslage n har […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Effektivare ränteavdragsbegränsningar

  […] 5) mot skatte- flykt samt att det då remitterade förslaget skulle ses mot denna bakgrund. Efter ett allmänt resonemang om innebörde n av de föreslagna bestämmelserna drog Lagrådet slutsatsen att det ingav betänkligheter att införa dessa eftersom de torde k unna kringgås utan större svårighet. Lagrådet tillade att detta b […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

  […] om vård eller behandling, 5. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., 6. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 7. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatr isk tvångsvård, 8. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställ […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Synnerligen grova narkotikabrott

  […] och föreslå de ändringar som behövs för at t åstadkomma en modern straffrättslig reglering för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott som tydligt ger uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på all illegal hantering av narkotika. Utredningen överlämnade i juni 2014 betänkandet Synnerlige n grova narkotika - brott (SOU 2014:43) . […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

  […] departementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i rättegångsbalken, 2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 3. lag om ändring i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). Förslage n har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet David Oredsson. Förslagen […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • En ny lag om elcertifikat – regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med andra länder

  […] i dessa hänseenden. 1 kap. 1 § Redan av lagens rubrik framgår att lagen handlar om elcertifikat. Dessutom är det oklart om det är lagens, bestämmels ernas eller elcertifikatets syfte som avses med den föreslagna lagtexten. Lagrådet föreslår därför att orden ”innehåller best ämmelser om elcertifikat som” utgår. 1 kap. […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Ny påföljd efter tidigare dom

  […] av kanslirådet Frida Göranson. Förslage n föranleder följande yttrande av Lagrådet : 2 Inledning I lagrådsremissen föreslås en reform av regleringen om ny påföljd s- bestämning efter tidigare dom. De tidigare relativt vida möjligheterna för domstolen att efter omständigheterna bestämma påföljd , när e n tilltalad döms för ytterligare brott […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Nya bestämmelser om gatukostnader

  Nya bestämmelser om gatukostnader

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning

  […] Av allmänmotiveringen framgår också att, enligt regeringens uppfattning, även försäljning av skänkta varor som omarbetats till nya produkter kan omfattas av skatte befrielsen. En sådan bestämning av vad som är en begagnad vara avviker så påtagligt från normalt språkbruk att den bör framgå av lagtexten. Hanteringen av obega g- nade […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Förtydligande av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna och ändring i Arbetsförmedlingens registerlag

  Förtydligande av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna och ändring i Arbetsförmedlingens registerlag

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Behörighet för lokförare

  […] förarbevis, ko mpletterande intyg och tillstånd. Förslaget till lag om behörighet för lokförare 1 kap. 1 § I andra stycket 1 anges att lagen innehåller bestäm melser om att anlita förare. Några sådana bestämmelser finns emel lertid inte i lagen. Lagrådet föreslår att punkten i stället ges följande lydelse: 1. […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

  […] Detta ökar i sin tur kval i- teten på beslutsfattandet till gagn för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet (se bet. 2008/09:KU10 s. 63) . Lagstiftningsärendets natur bestämmer här beredningskravets faktiska innehåll. Remisstiden bör vara så väl tillta gen att remissinstanserna ges en reell möjlighet att sätta sig in i förslaget, överväga […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  […] uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) i vissa fall. Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016 och ska gälla i tre år. Lagen ska innehålla bestämmelser om tidsbegränsade uppehållstil l- stånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, om begränsade möjligheter ti ll anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsb e- gränsade tillstånd och […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

  Ändrade bestämmelser om tullsamarbete

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Amorteringskrav

  […] i lagen om bank - och finansieringsr ö- relse I lagrådsremissen föreslås att det i lagen om bank - och finansiering s- rörelse införs en bestämmelse om återbetalningsvillkor när ett kredi t- institut lämnar bolån till enskilda personer. Kravet innebär att kredi t- 2 institutet ska tillämpa sådana villkor om […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

  […] den relevanta marknaden. Uttrycken ”allmän prisnedgång ” och ”relevant marknad ” har inte pr e- ciserats i lagtexten. I författningskommentaren utvecklas vad som avses med bestämmelsen och den belyses med ett antal exempel. Där anförs bl.a. att kravet på att prisnedgången ska vara allmän i n- nebär att det inte […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

  […] har inför Lagrådet föredragits av rättssa kkunnige Stefan Jansson. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: Förslaget till lag om ändring i polislagen Enligt förslaget ska bestämmelsen om tillfälligt omhändertagande av unga i 12 § kompletteras med en ny andra mening av vilken det framgår att risken för att den unge […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • En amnesti för explosiva varor

  […] . För ansvars - frihet krävs då att de uppg ifter som lämna ts om den explosiva varan vid kontakten med Polismyndigheten var tillräckliga i bestämmelsens mening och att det råder identitet mellan den var an och den explosiva vara som påträffats . Om uppgifts lämnaren var anonym kommer ansvarsfrihet […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas

  […] som avses i 3 kap. 4 §, dvs. efter det att Europeiska kommissio nen yttrat sig. Med hänsyn till det nära samband som föreligger mellan bestämmelserna i 2 och 5 §§ förordar Lagrådet att innehållet i 5 § får bilda ett andra stycke i 2 § av följande lydelse: En […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

  […] följande yttrande av Lagrådet : Förslaget till lag om internationellt polisiärt samarbete Allmänt I lagrådsremissen föreslås att det internationella polissamarbetet u t- ökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU -beslut, Prüm rådsbeslutet och Atlasrådsbeslute t, genomförs i svensk rätt. Polisen ska få samarbeta med utländska myndigheter enligt […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

  […] ska få behandla personuppgifter enligt lagen och vilka register som får föras enlig t lagen. Detta framgår inte av den föreslagna formuleringen. Lagrådet föreslår att bestämmelsen utformas exempelvis enligt följande. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka universitet och högskolor som får behandla personuppgifter enligt denna lag och vilka register enligt lagen […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter

  […] information som utbyts ska den mottagande myndighet en säkerställa samma grad av konfidentialitet som den som krävs av den myndighet som lämnade informationen. En motsvarande bestämmel se finns i artikel 42.1. i gasmarknadsdirektivet. Det är dessa artiklar som ska införlivas genom den föreslagna nya bestämmelsen i OSL. Tillsynsmyndighet i Sverige […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

  […] det vara en förutsättning för att ett trossamfund ges vigselrätt inte bara, som hittills, att det på goda grunder kan a n- tas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel m.m. kommer att tillämpas. Det ska också på goda grunder kunna antas att samfu n- dets organisation är sådan att befattningshavare inom […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

  […] kap. 40 § plan - och bygglagen beträffande ett bygglov avseende nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan. Också den senare bestämmelsen trädde i kraft den 2 januari 2015. Det framgår av förarbetena till dessa b e- stämmelser a tt hur bullervärdena ska tas fram och […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • En ny läkemedelslag

  […] den svenske lagstiftaren bunden av en omfa t- tande reglering på gemenskapsnivå och de lagtekniska lösningar som har valts tidigare har i allt väsentligt fått bestå. Lagrådet noterar att gemenskapsrätten fortsätter att utvecklas och komme r att kräva ändringar i den nya lagen. Detta är ofrånkomligt och den nya lagens […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018
 • Billigare utbyggnad av bredbandsnät

  […] att ges följande lydelse: Denna lag gäller inte fysisk infrastruktur som används för att tillha n- da hålla dricksvatten. I 5 kap. 3 § finns bestämmelser om att Tvistlösningsmyndigheten ska höra Försvarsmakten och Myndig heten för samhälls skydd och b e- redskap i vissa fall. I övrigt gäller denna lag […]

  Senast ändrad den 11 december, 2018